ไปแจมเที่ยว

พระธาตุศรีสองรัก จ.เลย

พระธาตุศรีสองรัก

 

"พระธาตุศรีสองรัก" จ.เลย เป็นพระธาตุเก่าแก่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของจ.เลย ตัวพระธาตุมีความความสวยงาม และมีประวัติเรื่องเล่า ที่ยาวนาน ใครมาเที่ยวจังหวัดเลย ควรหาโอกาสมาสักกระพระธาตุศรีสองรัก เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะ

 

 

"พระธาตุศรีสองรัก" ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อ เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา(สมัยพระมหาจักรพรรดิ) และกรุงศรีสัตนาคนหุต (ปัจจุบันคือ เวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติ ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่าง ๆ เพื่อขยายอำนาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมกำลัง เพื่อต่อสู้กับพม่า จึงทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรักเพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบตหัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมริด ชาวอำเภอด่านซ้าย จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุศรีสองรักขึ้น โดยจะนำต้นผึ้ง มาถวายพระธาตุถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกปี พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อสัจจะและไมตรี

 

ตัวสัณฐานพระธาตุศรีสองรัก มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม มีสถาปัตกรรมแบบล้านช้าง ก่ออิญถือปูน สูงประมาณ 30 เมตร ฐานเป็นสี่เหลี่ยม

 

“พระธาตุศรีสองรัก” เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในความรักใคร่ระหว่างประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้ สีแดง เพราะสีแดงเปรียบเสมือน เลือด คนในสมัยก่อนจึงมีการห้ามไม่ให้ผู้ที่สวมเสื้อผ้าสีแดง หรือดอกไม้สีแดง เข้าไปบริเวณองค์พระธาตุ จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบัน และด้านในองค์พระธาตุ ผู้หญิงห้ามเข้าไป สักกระได้เพียงสถานที่ด้านนอกที่เตรียมไว้

 

พระธาตุศรีสองรัก เป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุจำพรรษา และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2478

การเดินทาง

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1 กม. หรือห่างจากตัวจังหวัด 83 กม. ไปตามทางหลวงหมายเลข 203 แล้วแยกขวาตรงกม.ที่ 66 เข้าทางหลวงหมายเลข 2013 อีก 15 กม. จากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง 2113 อีก 1 กม จะเจอพระธาตุศรีสองรัก

 

 

Maps

 

พระธาตุศรีสองรัก

 

พระธาตุศรีสองรัก

 

พระธาตุศรีสองรัก

 

พระธาตุศรีสองรัก

 

พระธาตุศรีสองรัก

 

พระธาตุศรีสองรัก

 

พระธาตุศรีสองรัก

 

พระธาตุศรีสองรัก

 

พระธาตุศรีสองรัก

 

พระธาตุศรีสองรัก

 

พระธาตุศรีสองรัก

 

ที่พัก หัวหิน