ไปแจมเที่ยว

ที่เทียวตาก

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

“เขื่อนภูมิพล” หรือ “เขื่อนยันฮี” เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานพระปรมาภิไธย ให้ชื่อ “เขื่อนภูมิพล” ลักษณะของเขื่อน เป็นคอนกรีตรูปโค้ง ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเชียอาคเนย์ จัดอยู่ในอันดับ 8 ของโลก สร้างเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และด้านชลประทาน

 

Read more...

 

ที่พัก หัวหิน