วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุธาราม จ.เพชรบุรี หรือ วัดเกาะ เป็นวัดเก่าแก่ประจำเมืองเพชร เป็นที่ทราบกันว่าภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ ที่มีความเก่าแก่มากและมีลวดรายที่สวยชัดสมบูรณ์

วัดเกาะแก้วสุทธาราม ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า วัดเกาะ ในสมัยก่อนมีสายน้ำไหลผ่านรอบด้าน คือ ด้านทิศตะวันตกจรดแม่น้ำเพชร และมีสายน้ำแยกจากแม่น้ำเพชรย่านวัดเกาะ 2 สาย คือทางทิศเหนือของวัด สายน้ำแยกจากแม่น้ำสายใหญ่ไหลไปทางทิศตะวันออก ไหลพุ่งตรงไปออกแนวบ้านอาษา(คือท่าหินในปัจจุบัน) ผ่านวัดเพชรพลี ใกล้ๆวัดเพชรพลี มีวัดร้างอยู่วัดหนึ่งอยู่ติดถนนท่าหินใกล้ทางรถไฟ ชื่อวัดปากน้ำ สายน้ำอีกสายหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัด เป็นคลองคั่นระหว่างวัดเกาะกับวัดจันทราวาส เรียกว่าคลองวัดเกาะ ไหลไปทางทิศตะวันออกไปบรรจบกับ สายน้ำทางทิศเหนือรวมตัวไปทางทิศตะวันออก ทำให้อาณาเขตของวัดมีสภาพเป็นเกาะจึงได้ชื่อว่า วัดเกาะและสายน้ำแห่งนี้ยังเปรียบเสมือนสายเลือดใหญ่ ที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชนนี้อีกด้วย จากหลักฐานโบราณวัตถุสถานที่พบในวัด สันนิษฐานได้ว่าคงสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สถาปัตยกรรมสำคัญของวัด ได้แก่ พระอุโบสถ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาว ผนังด้านหน้าพระอุโบสถเป็นภาพจักรวาลตามคติโบราณ ส่วนผนังด้านหลังเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ผนังด้านทิศใต้เป็นภาพพุทธประวัติตอนสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สถานที่สำคัญ ๘ แห่ง เรียกว่า “อัฏฐมหาสถาน” แทรกอยู่ระหว่างภาพเจดีย์ใต้ภาพฉัตร ส่วนผนังด้านทิศเหนือ เป็นภาพแสดงสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับหลังตรัสรู้แล้ว ๗ แห่ง เรียกว่า “สัตตมหาสถาน” แทรกอยู่ระหว่างภาพเจดีย์ใต้ภาพฉัตรเช่นเดียวกัน เหนือขึ้นไปเป็นภาพนักสิทธิ์ วิทยาธร และคนธรรพ์ ที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของชนชาติต่างๆ และมีอักษรจารึกระบุ พ.ศ.๒๒๗๗ บอกเวลาที่เขียนภาพจิตรกรรมนี้ ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.๒๒๗๕–๒๓๐๑) มรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญอื่นๆ ของวัดเกาะแก้วสุทธาราม ได้แก่ พระวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีแบบแผนเดียวกันกับพระอุโบสถแต่มี ลักษณะเรียบง่ายกว่า เจดีย์ทรงเครื่อง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกด้านหน้าระหว่างพระอุโบสถและพระวิหาร ลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงกลมขนาดใหญ่ มีการประดับตกแต่งด้วยกลีบบัว กระจังปฏิญาณ และพวงอุบะ บริเวณส่วนปากระฆังและองค์เจดีย์ แต่เดิมเป็นเจดีย์ขนาดย่อมภายในประดิษฐานพระบรมธาตุ ในปี พ.ศ.๒๔๖๘ ท่านพระครูเทพโรปมคุณ (หลุย สุวณโณ) จึงได้สร้างเจดีย์องค์ปัจจุบันขึ้นครอบทับไว้ ศาลาการเปรียญ ลักษณะเป็นเรือนโถงทรงไทย เจ้าอธิการโฉม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๑ ที่คอสองและฝ้าปีกนก มีภาพจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ เรื่อง พระปฐมสมโพธิกถา เวสสันดรชาดก และภาพธรรมชาติสัตว์ป่า เพดานประดับด้วยไม้จำหลักลายดาวล้อมเดือนบนพื้นแดง มุมเพดานเป็นลายไก่ฟ้า ขื่อ คาน และเสา ปรุทองล่องชาดลายหน้ากระดานและพุ่มข้าวบิณฑ์ ฝ้าปีกนกบางส่วนปรุลายทองลายพุดตานใบเทศ ทางด้านทิศตะวันตกและตะวันออก มีศาลาสกัดด้านละหนึ่งหลังซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างเพิ่มเติมขึ้นในภายหลังดังมีจารึกบอกปีการสร้างที่ลายหน้าจั่วของศาลาสกัดด้านทิศตะวันออก ระบุ พ.ศ.๒๔๕๗ นอกจากนี้ภายในวัดเกาะแก้วสุทธารามยังมี พิพิธภัณฑ์ของวัดที่จัดแสดงโบราณวัตถุ ประเภท พระพุทธรูป สมุดข่อย เครื่องลายคราม เครื่องเบญจรงค์ และเครื่องสังเคต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงถวายในงานพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช อันเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดเกาะแก้วสุทธาราม เป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๙๗ และเล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๒๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๗

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าลงใต้ เมื่อถึง จ.เพชรบุรีให้เลี้ยวซ้ายเข้าตัวจังหวัดที่ สี่แยกบันไดอิฐ ขับตรงเข้ามาซ้ายมือผ่านโรงเรียนพรหมานุสรณ์ และจากนั้นให้ขับตรงไป จนผ่านสามแยกไฟแดงแรก ให้ตรงไปเจอสี่แยกไฟแดงที่ 2 ให้เลี้ยวขวาตรงแยกไฟแดง ขับตรงไป

Google Map


View Larger Map

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี